top of page

השירותים שלנו

"תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לשימוש באתר רוזטה טבע בכתובת www.artrosetta.com. הסכמה לתנאי השימוש הללו מהווים מאשרים הסכמה בינך ובין רוזטה טבע."

תנאי שימוש על פי את זכויות הצרכן והמדיניות בנוגע לביטול והחזרת כספים:

ביטול והחזרת כספים:

המשתמש רשאי לבטל את הזמנתו עד 48 שעות לפני הפעילות המתוזמנת ולקבל החזר מלא של כל תשלום שבוצע.

ביטול של הזמנה פחות מ-48 שעות לפני הפעילות עלול לגרום לחיוב בתשלום מלא או חלקי, כפי שיקבע על פי התנאים הספציפיים של הפעילות.

היקף האחריות:

רוזטה טבע לא נישאת בכל אחריות להפסדים, נזקים או תביעות שתופעלנה כתוצאה מביטול ההזמנה מחוץ לזמן המותר או משימוש לא נכון בשירותים המצויים באתר.

שינויים וביטולים על ידי רוזטה טבע:

רוזטה טבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות פעילות כלשהי, כולל מיקום, זמן או תוכן, בלעדיות בשיקול דעתה הבלעדי.

במקרים של ביטול על ידי רוזטה טבע, יודיע האתר למשתמש ויתן לו אפשרות לבחור בין ביטול הזמנה וקבלת החזר מלא של תשלום, או בין העברת התשלום לפעילות אחרת באותה ערכת מחיר.

שירות לקוחות:

רוזטה טבע עומדת לרשות המשתמש עבור שאלות, ייעוץ ובקשות בנוגע להזמנות,

.ביטולים והחזרות כספים

  1. כלי החרס יישמרו באופן הגיוני ובתנאים המתאימים לשמירה ולשימוש רגיל. עם זאת, לא ניתן להתחייב לשמירתם לכל זמן מסוים ואין לנו אחריות לכל נזק שיגרם במקרה של פגיעה או אובדן.

  2. שמירת הכלים תתבצע למשך שבועיים מיום סיום הסדנא..

  3. המשתמש יהא אחראי לאסוף את כלי החרס שלו בתוך תקופת השמירה המצויה,

  4. הסטודיו רוזטה אינו נושא באחריות לאובדן או פגם בכלים, מאחר שגם אלו מהווים חלק מתהליך הלמידה.

  5. .כאשר תקופת השמירה תהיה נקבעת בהתאם להוראות האתר.

  6. עם תום תקופת השמירה, האתר רשאי לפנות בכלי החרס ללא התראה מראש.

  7. יש לקחת בחשבון כי עלולים להיות תקלות טכניות, או מצבים חריגים, שעלולים להשפיע על יכולת האתר לשמור על כלי החרס באופן תקין. במקרים אלו, האתר רשאי לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  8. המשתמש מסכים כי השימוש בשירות שלנו מהווה קבלת תנאי השימוש המצוינים והסכמה להם, כולל את ההגבלות והאחריותות הנפרטות בהם לעניין שמירת כלי החרס.

ליצור קשר דרך פרטי התקשרות המפורטים באתר.

הגנת הפרטיות:

רוזטה טבע מתחייבת להגן על פרטי המשתמשים ולא לשתף אותם עם צדדים שלישיים ללא הסכמתם.

תוקפו של התקנון:

תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת לפי שינויים בחוקה או במדיניות החברה, ומשתמשים מתבקשים לבדוק באופן קבוע את התנאים ולעדכן עצמם בכל שינוי.

כמובן, חשוב לציין כי תנאי השימוש צריכים להיות מקובלים על ידי משתמשי האתר ולעמוד בדרישות החוק. 

bottom of page